Choď na obsah Choď na menu
 


IZS na 2011 -2015

 • nový zákon o IZS – upraví zásady spolupráce a koordinácie zúčastnených subjektov veliteľom zásahu na taktickej úrovni, koordinačným strediskom IZS na operačnej úrovni;
 • previazanosť systému IZS so systémom civilnej ochrany a systémom krízového riadenia;
 • koordinačné stredisko ako centrálny zdroj informácií – zabezpečí sa tak aktuálnosť a komplexnosť toku informácií od miesta nežiaducej udalosti až po orgány krízového riadenia.

Jedným z najdôležitejších opatrení je reštrukturalizácia IZS, navrhnutá do troch časových etáp. Dotkne sa niekoľkých oblastí.

 • koordinačné strediská - veliteľ zásahu bude koordinovať činnosť záchranných zložiek IZS na mieste ich nasadenia a riadiť ich súčinnosť /kto bude veliteľom sa podľa druhu udalosti ustanoví v novom zákone o IZS/. Zabezpečí ju legislatívne jasne popísaná komunikácia medzi veliteľom zásahu a vedúcimi jednotlivých zúčastnených záchranných zložiek;
 • vedúci zmeny bude zodpovedný za koordinovanie činností a riadenie súčinnosti na koordinačnom stredisku;
 • koordináciu a riadenie súčinnosti na strategickej úrovni budú ako doteraz vykonávať orgány krízového riadenia;
 • príjem tiesňových volaní bude prebiehať na 8 koordinačných strediskách, v rámci ktorých budú pôsobiť operačné strediská jednotlivých základných záchranných zložiek;
 • v HaZZ a PZ dôjde k integrácii operačných stredísk tiesňového volania z okresnej na krajskú úroveň – súčasných 51 operačných stredísk tiesňového volania OR HaZZ a 44 PZ sa zredukuje na 8 krajských operačných stredísk. Pozitívom tejto zmeny bude zjednotenie zásahových obvodov PZ a HaZZ s územnosprávnym členením Slovenska na krajskej úrovni. Prechodom na krajskú úroveň dôjde v rámci HaZZ k úspore cca 66 funkčných miest operačných dôstojníkov, ktorí budú presunutí do zmenovej zásahovej služby. Zefektívni sa tak výkon operačného riadenia a zároveň posilní výkon záchranárskych činností na mieste udalosti. PZ v rámci funkčných miest operačných dôstojníkov úsporu nepredpokladá;
 • pre prípad potreby posilnenia výkonu služby bude potrebné jednotlivé koordinačné strediská vybaviť záložnými pracoviskami.

Novým prvkom v IZS bude centrálne monitorovacie a riadiace stredisko, ktoré zriadi MV SR. Stredisko bude monitorovať funkčnosť komunikačnej a informačnej technológie IZS, činnosti operátorov a informačného toku o nežiaducich udalostiach. Budú v ňom pôsobiť zástupcovia Prezídia PZ, HaZZ, operačného strediska zdravotnej záchrannej služby a MV SR. Stredisko bude zároveň kontaktným miestom pre Monitorovacie a informačné centrum EÚ, Euroatlantické centrum pre koordináciu pomoci pri katastrofách pri NATO, OSN a iné medzinárodné organizácie.

Ďalšou oblasťou reštrukturalizácie IZS je personálne zabezpečenie. Neexistujú jednotné kritériá psychických a vzdelanostných predpokladov, zručností a schopností operátorov záchranných zložiek. Z dôvodu skvalitnenia príjmu tiesňového volania sa navrhuje vypracovať štandardy osobných predpokladov a odborných vedomostí a zručností, ktoré by sa premietli do stanovenia požadovaného profilu operátora:

 • podmienkou prijatia uchádzača do funkcie operátora by bolo overenie predpokladov aj formou psychologického vyšetrenia;
 • takisto by sa pre všetkých operátorov záchranných zložiek mali vytvoriť porovnateľné platové podmienky;
 • koncepcia zároveň navrhuje vytvorenie novej komplexnej stratégie vzdelávania.

Zmeny nastanú aj v oblasti financovania. Doterajší spôsob financovania jednotlivých záchranných zložiek v rámci IZS nebude v rokoch 2011 a 2012 dotknutý. V budúcnosti sa však uvažuje predložiť návrh na vytvorenie medzirezortného programu financovania IZS s vlastným programovým rozpočtovaním. Rozvojové aktivity v oblasti investičných nákladov sa budú napĺňať doplnkovými nástrojmi financovania, najmä z 8% podielu z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie a európskych programov.

 • dôležitou úlohou vyplývajúcou zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady je zabezpečiť užívateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní užívatelia - to si bude vyžadovať implementáciu nových technológií.

Zdroj: Ministerstvo Vnútra SR

 
 

 

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< október / 2020 >>

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 93642
Mesiac: 1281
Deň: 43